Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů na Místní akční plány vzdělávání:

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou II

Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981

Zaměstnanci MAP ORP Havlíčkův Brod II
Karolína Ortová
Monika Čejková
Petra Stránská
Eliška Matulová
Klára Urbanová Baumová
Zaměstnanci MAP ORP Světlá nad Sázavou II
Gustav Charouzek
Květa Lutnerová
Karolína Ortová
Lucie Šulcová
Monika Čejková

Projekty jsou zaměřeny na podporu společného plánování a sdílení aktivit v území SO ORP Havlíčkův Brod a SO ORP Světlá nad Sázavou. V projektech bude kladen důraz na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogů, včetně dalšího vzdělávání, které bude formou výuky předáváno dětem/žákům z území. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V projektech jsou plánovány aktivity a činnosti tak, aby mohly školy a další související organizace rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. 

Projekty Místních akčních plánů vzdělávání II navazují na ukončené projekty Místních akčních plánů vzdělávání I. 

AKTUALITY

- Facebook: stránka (dejte "To se mi líbí" a sledujte aktuality a pozvánky)

- setkání PS pro Financování (ORP HB - pozvánka)

- úvodní setkání PS pro rovné příležitosti - tematický workshop (HB, SNS)

- Pozvánka do činnosti Pracovních skupin - MATERIÁL (manuál pro práci PS HB a pro PS SNS)

V projektu budou řešena témata Implementace MAP:
- Opatření č. 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
- Opatření č. 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Opatření č. 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
+ volitelné téma: Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP
Povinně volitelná témata a volitelné téma v aktivitě Implementace budou naplňovány v oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, kompetence pro demokratickou kulturu, regionální identita - spolupráce s komunitou, polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa a podnikavost a kariérové poradenství. Řešené aktivity v tématech, jsou v souladu s výstupy MAP I - Strategickým rámcem a Akčním plánem. V rámci aktivit KA 2, Rozvoj a aktualizace MAP, budou řešeny podaktivity: Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu, Pracovní skupina pro financování, pro čtenářskou, matematickou gramotnost k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti, PS pro polytechnické vzdělávání, Podpora škol v plánování, Místní akční plánování, Spolupráce s individuálním projektem systémovým - SRP, Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru, Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči.
V rámci aktivit KA 4 budou řešeny podaktivity: 
- volnočasové aktivity pro rozvoj dovedností a nové školní programy, vzdělávání pro demokratickou kulturu, jazykové vzdělávání, vzdělávání pro rozvoj kompetencí pro inkluzivní přístup, kariérové poradenství a vzdělávání pro výběr návazného vzdělávání, podpora rozvoje matematické gramotnosti, čtenářské, IT kompetence, projektový manažer pro školy, regionální identita a otevřená škola.

- zasedání Řídících výborů 3.10.2018, od 10:30 zasedání v Havlíčkově Brodě, od 14:00 ve Světlé nad Sázavou

V projektech budou řešena témata Implementace MAP:

- Opatření č. 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita

- Opatření č. 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

- Opatření č. 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

+ volitelné téma: Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP

Povinně volitelná témata a volitelné téma v aktivitě Implementace budou naplňovány v oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, kompetence pro demokratickou kulturu, regionální identita - spolupráce s komunitou, polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa a podnikavost a kariérové poradenství.

Řešené aktivity v tématech, jsou v souladu s výstupy MAP I - Strategickým rámcem a Akčním plánem.

V rámci aktivit KA 2, Rozvoj a aktualizace MAP, budou řešeny podaktivity: Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP, Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu, Pracovní skupina pro financování, pro čtenářskou, matematickou gramotnost k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti, PS pro polytechnické vzdělávání, Podpora škol v plánování, Místní akční plánování, Spolupráce s individuálním projektem systémovým - SRP, Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru, Podpora znalostních kapacit - workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, Podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči.

V rámci aktivit KA 4 budou řešeny podaktivity: 

- volnočasové aktivity pro rozvoj dovedností a nové školní programy, vzdělávání pro demokratickou kulturu, jazykové vzdělávání, vzdělávání pro rozvoj kompetencí pro inkluzivní přístup, kariérové poradenství a vzdělávání pro výběr návazného vzdělávání, podpora rozvoje matematické gramotnosti, čtenářské, IT kompetence, projektový manažer pro školy, regionální identita a otevřená škola.

 

DOKUMENTY
MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Pozvánka na ustavující Řídící výbor

Statut

Jednací řád

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru

Aktualizovaný Strategický rámec k 3.10.2018

Komunikační plán

Organizační struktura

Plán evaluačních aktivit

Manuál pro práci Pracovních skupin

Úvodní setkání PS pro rovné příležitosti (workshop) - zápis

Pracovní skupina pro financování (pozvánka) - zápis

PS matematická gramotnost - zápis

PS polytechnika - zápis

PS čtenářská gramotnost - zápis

MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Pozvánka na ustavující Řídící výbor

Statut

Jednací řád

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru

Aktualizovaný Strategický rámec k 3.10.2018

Komunikační plán

Organizační struktura

Plán evaluačních aktivit

Manuál pro práci Pracovních skupin

Úvodní setkání PS pro rovné příležitosti (workshop) - zápis

PS čtenářská gramotnost - zápis

PS pro financování - zápis

PS polytechnika - zápis

PS matematická gramotnost - zápis

Přehled IPS projektů

Vzdělávací materiály pro informatické myšlení (informatika, robotika, programování) - výstup PPUČ

Ochrana osobních údajů - zúčastnění aktéři

 

Prostor pro sběr námětů a připomínek:

Své náměty a připomínky můžete zasílat na email: kralovska-stezka@centrum.cz, nebo volat telefonicky na 774 709 322. Kontaktní osobou je Karolína Ortová a Klára Urbanová Baumová. 

 

Další informace o projektu

Hlavními cíli projektů je zlepšení kvality předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a dalšího neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality bude podpořeno především vzájemnou spoluprací a sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe, včetně dalšího vzdělávání. V praxi to znamená, že bude rozvíjeno společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů v území a odborné oblastí. Společné informování a předávání zkušeností a poznatků bude probíhat na území dotčeného ORP Havlíčkův Brdo a ORP Světlá nad Sázavou, ale nositel bude mít snahu o nadregionální přínos, tedy sdílení zkušeností v širším měřítku - například ve spolupráci s dalšími nositeli MAP II, dalšími kraji v ČR apod. 

Cíle projektů budou naplňovány prostřednictvím aktivit: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring MAP a aktivitou Implementace MAP.

Cíle projektů jsou v souladu s předloženými a schválenými Strategickými rámci MAP, včetně Akčních plánů MAP.

Konkrétní cíle MAP HB a MAP SNS, které budou podpořeny aktivitami jsou: Rovný přístup dětí a mládeže k právům a informacím, Fungující systémy komunikace pro rodiče a veřejnost, Kvalitní podklady k výuce předmětů, Vzdělaní a vyškolení pedagogové, Fungující inkluzivní vzdělávání, Individuální přístup k žákům, Interaktivní výuka, Fungující mobilita pedagogů i vzdělávaných a Síťování a partnerství. 

Projekty se bude snažit o společné naplňování cílů dalších rozvojových koncepcí, které jsou vytvářeny Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Klíčové aktivity projektu: Řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP, Implementace MAP. 

Cílové skupiny: veřejnost, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, děti a žáci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Fotogalerie


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit